Lợi nhuận kinh tếlợi nhuận kế toán là hai khái niệm liên quan đến việc đo lường thành tích tài chính của một doanh nghiệp, nhưng chúng có ý nghĩa và phương pháp tính toán khác nhau.

Lợi nhuận kinh tếlợi nhuận kế toán là hai khái niệm khác nhau trong kinh tế và kế toán. Lợi nhuận kế toán là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí kế toán. Lợi nhuận kinh tế là phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí kinh tế. Tổng chi phí kinh tế bao gồm cả chi phí cơ hội, tức là những lợi ích mà một cá nhân, nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp bỏ lỡ khi lựa chọn phương án này thay vì lựa chọn phương án khác. Lợi nhuận kinh tế thường nhỏ hơn lợi nhuận kế toán vì chi phí kinh tế thường lớn hơn chi phí kế toán.

Lợi nhuận kinh tế (economic profit) là sự khác biệt giữa tổng thu nhập và tổng chi phí, bao gồm cả cơ hội chi phí. Nó được tính toán dựa trên nguyên tắc cơ hội chi phí, tức là so sánh giữa lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận tiềm năng thu được từ việc sử dụng tài nguyên trong một cách tốt nhất khác. Lợi nhuận kinh tế cho phép đánh giá hiệu quả của một hoạt động kinh doanh và xác định xem liệu một doanh nghiệp có tạo ra giá trị gia tăng so với tình hình tài chính tối ưu khác hay không. Nếu lợi nhuận kinh tế là dương, có nghĩa là doanh nghiệp tạo ra giá trị; nếu lợi nhuận kinh tế là âm, có nghĩa là doanh nghiệp không đủ hiệu quả và có thể đang mất lợi nhuận.

Lợi nhuận kế toán (accounting profit) là lợi nhuận được tính dựa trên phương pháp hạch toán kế toán truyền thống. Nó là sự khác biệt giữa tổng thu nhập và tổng chi phí được ghi nhận trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Lợi nhuận kế toán được tính dựa trên các quy tắc và nguyên tắc kế toán được áp dụng trong quá trình ghi nhận và báo cáo tài chính. Lợi nhuận kế toán không tính toán các yếu tố cơ hội chi phí và không phản ánh đầy đủ giá trị thực tế của một hoạt động kinh doanh.

Sự khác biệt giữa lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán là đến từ sự khác biệt trong chi phí để xác định lợi nhuận. Chi phí kế toán là các loại chi phí mà được ghi nhận theo các nguyên tắc kế toán, đó là các khoản chi trực tiếp mà doanh nghiệp thực tế phải bỏ ra để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Chi phí kinh tế là loại chi phí mà có tính đến cả các yếu tố kinh tế khác, cụ thể là chi phí cơ hội. Chi phí cơ hội là loại chi phí mà doanh nghiệp phải chịu khi bỏ qua lựa chọn thay thế tốt nhất. Vì vậy, lợi nhuận kinh tế thường nhỏ hơn lợi nhuận kế toán vì chi phí kinh tế thường lớn hơn chi phí kế toán.

Do lợi nhuận kế toán không bao gồm chi phí cơ hội và các yếu tố kinh tế khác, nên nó có thể khác biệt với lợi nhuận kinh tế. Một doanh nghiệp có thể có lợi nhuận kế toán cao nhưng lợi nhuận kinh tế thấp hoặc âm nếu không tính đến các yếu tố cơ hội chi phí và tài nguyên. Điều này có thể xảy ra khi doanh nghiệp đang sử dụng tài nguyên và hoạt động không hiệu quả, không tận dụng được các cơ hội có giá trị cao hơn.

Lợi nhuận kinh tế có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp hay một hãng sản xuất. Lợi nhuận kinh tế phản ánh chính xác hơn hiệu quả sãn xuất kinh doanh, thể hiện năng lực, trình độ quản lý sản xuất và khả năng thích nghi với cơ chế thị trường. Khi lợi nhuận kinh tế của doanh nghiệp không âm, ta có khẳng định được rằng, hoạt động đó là hiệu quả. Lợi nhuận kinh tế cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh và sản xuất ra nhiều sản phẩm mới. Lợi nhuận kinh tế cũng góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho Nhà nước, nâng cao phúc lợi xã hội và là động lực phát triển của nền kinh tế quốc dân.

Lợi nhuận kinh tế có ảnh hưởng lớn đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư và các doanh nghiệp. Lợi nhuận kinh tế là sự cam kết của các nguồn tiền ở thời điểm khác nhau với kỳ vọng lợi nhuận trong kinh doanh trong một thời điểm trong tương lai. Sự lựa chọn là cần thiết để được thực hiện trong số các khoản thu thay thế có sẵn cho các khoản đầu tư. Khi lợi nhuận kinh tế cao, nó thể hiện rằng hoạt động đầu tư là hiệu quả và mang lại giá trị gia tăng cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. Ngược lại, khi lợi nhuận kinh tế thấp hoặc âm, nó cho thấy rằng hoạt động đầu tư là không hiệu quả và lãng phí nguồn lực. Do đó, lợi nhuận kinh tế là một trong những thước đo để ra quyết định đầu tư và mức giá chốt lời.

Ví dụ, một doanh nghiệp có thể đầu tư vào một dự án mới và ghi nhận lợi nhuận kế toán cao do doanh thu vượt quá chi phí. Tuy nhiên, nếu so sánh với các cơ hội khác trong thị trường, có thể có một dự án khác mà tài nguyên và hoạt động của doanh nghiệp có thể tạo ra lợi nhuận kinh tế cao hơn. Trong trường hợp này, lợi nhuận kế toán cao không phản ánh đúng giá trị thực tế của doanh nghiệp.

Chi phí cơ hội là một khái niệm quan trọng trong kinh tế vì nó giúp chúng ta nhận thức được sự đánh đổi và lựa chọn giữa các phương án khác nhau khi sử dụng các nguồn lực khan hiếm. Chi phí cơ hội giúp chúng ta so sánh được giá trị tương đối và lợi ích của các phương án để đưa ra quyết định tối ưu nhất. Chi phí cơ hội cũng là một thước đo để đánh giá hiệu quả của hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư và tiêu dùng. Chi phí cơ hội cũng có ảnh hưởng đến sự phân bổ nguồn lực trong nền kinh tế và hình thành nên biên giới sản xuất.

Chi phí cơ hội là để chỉ những gì bạn hy sinh để thực hiện lựa chọn khác. Chi phí cơ hội phản ánh sự đánh đổi giữa những lợi ích mà bạn đạt được và những lợi ích mà bạn từ bỏ khi chọn một phương án thay vì một phương án khác. Chi phí cơ hội có thể được tính theo công thức sau:

Chi phí cơ hội = Lợi ích của phương án tốt nhất mà bạn từ bỏ – Lợi ích của phương án mà bạn chọn

Ví dụ, giả sử bạn có 100 triệu đồng và bạn có hai lựa chọn là gửi tiết kiệm với lãi suất 10% một năm hoặc đầu tư vào một dự án kinh doanh với lợi nhuận dự kiến là 15% một năm. Nếu bạn chọn gửi tiết kiệm, bạn sẽ kiếm được 10 triệu đồng lãi sau một năm. Nếu bạn chọn đầu tư vào dự án kinh doanh, bạn sẽ kiếm được 15 triệu đồng lợi nhuận sau một năm. Trong trường hợp này, chi phí cơ hội của việc gửi tiết kiệm là:

Chi phí cơ hội = 15 triệu đồng – 10 triệu đồng = 5 triệu đồng

Điều này có nghĩa là khi bạn chọn gửi tiết kiệm, bạn đã bỏ lỡ cơ hội kiếm được 5 triệu đồng thêm so với việc đầu tư vào dự án kinh doanh.

Lợi nhuận kế toán là tổng thu nhập của công ty sau khi trừ đi các chi phí rõ ràng của hoạt động kinh doanh, được tính toán theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Lợi nhuận kế toán được ghi nhận trong báo cáo lợi nhuận và lỗ của công ty.

Ví dụ, một công ty sản xuất và bán đồ chơi có doanh thu hàng năm là 100 triệu đồng. Tổng chi phí tiền công, tiền điện nước, tiền thuê nhà, nguyên vật liệu, tiền lãi và các chi phí rõ ràng khác của công ty là 30 triệu đồng. Trong trường hợp này, lợi nhuận kế toán của công ty có thể được tính như sau:

Lợi nhuận kế toán = tổng doanh thu – chi phí rõ ràng = 100 triệu đồng – 30 triệu đồng = 70 triệu đồng

Lợi nhuận kế toán cho biết hiệu quả hoạt động của công ty trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, lợi nhuận kế toán không phản ánh được tất cả các chi phí cơ hội mà công ty phải chịu khi sử dụng các nguồn lực khan hiếm. Chi phí cơ hội là giá trị của lựa chọn tốt nhất mà công ty bỏ qua để thực hiện lựa chọn khác. Để tính được chi phí cơ hội, ta cần sử dụng khái niệm về lợi nhuận kinh tế.

Tóm lại, lợi nhuận kế toán là lợi nhuận được ghi nhận trong báo cáo tài chính dựa trên quy tắc kế toán, trong khi lợi nhuận kinh tế bao gồm cả cơ hội chi phí và tài nguyên không được ghi nhận trong kế toán. Để có cái nhìn toàn diện về hiệu quả kinh doanh, ngoài lợi nhuận kế toán, cần xem xét cả lợi nhuận kinh tế để đánh giá sự thành công và hiệu quả của một doanh nghiệp.

KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH

Dòng tiền là gì?

Thuật ngữ "dòng tiền" thường được sử dụng để mô tả luồng tiền mà một [...]

Cung cấp các công cụ và mô hình đánh giá rủi ro đầu tư bất động sản

Cung cấp các công cụ và mô hình đánh giá rủi ro đầu tư bất [...]

Dòng tiền và Nguồn tiền là gì trong tài chính kinh doanh

Dòng tiền (cash flow) và nguồn tiền (source of funds) là hai khái niệm liên [...]

High Demand là gì

High demand là một thuật ngữ kinh tế dùng để chỉ tình trạng khi có [...]

Hiệu ứng tâm lý “outliner” trong đầu tư là gì?

Hiệu ứng “outliner” trong đầu tư là một hiện tượng tâm lý khi người đầu [...]

Purchase Order(PO) là gì khác Invoic ở điểm nào

PO là chữ viết tắt của Purchase Order, có nghĩa là đơn đặt hàng. PO [...]

Công thức đòn bẩy? ứng dụng trong cơ học, vật lý, tài chính, đầu tư

Công thức đòn bẩy có nhiều ứng dụng trong cơ học, vật lý, tài chính, [...]

DCF là viết tắt của “Discounted Cash Flow” (Dòng tiền chiết khấu) dùng để định giá công ty

DCF là viết tắt của "Discounted Cash Flow" (Dòng tiền chiết khấu), một phương pháp [...]

ROI là gì trong tài chính? có nghĩa là “Lợi nhuận đầu tư”

"ROI" là viết tắt của "Return on Investment" trong tiếng Anh, có nghĩa là "Lợi [...]

Các loại đòn bẩy phổ biến trong hoạt động kinh doanh

Trong kinh doanh, đòn bẩy là một khái niệm để chỉ việc sử dụng một [...]

Phi tài chính là gì? phân biệt doanh nghiệp tài chính và phi tài chính

Phi tài chính là các vật thể có trong việc sử dụng các thực thể [...]

Công thức đòn bẩy kinh doanh đo lường mức độ sử dụng tài sản và vốn

Công thức đòn bẩy kinh doanh được sử dụng để đo lường mức độ sử [...]

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng khác gì với lợi nhuận gộp? Cách tính

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng khác gì với lợi nhuận gộp? là [...]

Tài chính cá nhân và cách quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

Tài chính cá nhân là việc quản lý tài chính mà mỗi cá nhân hoặc [...]

Nguyên nhân của xuy thoái kinh tế là gì? Các biện pháp để ngăn chặn xuy thoái kinh tế?

Xuy thoái kinh tế là sự giảm sút hoạt động kinh tế tại một quốc [...]

Chỉ số VIX là viết tắt của Volatility Index, hay Chỉ số Biến động thị trường

Chỉ số VIX là viết tắt của Volatility Index, hay Chỉ số Biến động thị [...]

Chỉ số PMI (Purchasing Managers’ Index) là gì, Chỉ số PMI trong kinh tế có quan trọng không

PMI là viết tắt của Purchasing Managers' Index, hay Chỉ số Quản lý Mua hàng [...]

Tại sao giá trị của tiền lại thay đổi theo thời gian?

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh [...]

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng như lãi suất, lạm phát và rủi ro

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh [...]

Quy tắc 69 và Quy tắc 72 trong tài chính là gì

Quy tắc 72 là một cách đơn giản để tính toán thời gian cần thiết [...]

Giá trị của tiền là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học

Giá trị của tiền là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học. giá [...]

Tìm hiểu khái niệm lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán

Lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán là hai khái niệm liên quan [...]

Độ biến động trong hoạt động kinh doanh là mức độ ảnh hưởng của kết cấu chi phí kinh doanh

Độ biến động trong hoạt động kinh doanh là mức độ ảnh hưởng của kết [...]

Lãi suất và sự ảnh hưởng của lãi suất đến thị trường bất động sản

Thực tế là việc tăng lãi suất là một công cụ trong chính sách tiền [...]

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản Thật [...]

Các chỉ số cần theo dõi khi đầu tư, đầu cơ bất động sản các nhân

Khi tiến hành đầu tư hoặc đầu cơ bất động sản cá nhân, việc theo [...]

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản [...]

Các chỉ số cần lưu ý khi vay tiền để đầu tư kinh doanh bất động sản.

Tổng kết, khi vay tiền để đầu tư/kinh doanh bất động sản, quan tâm đến [...]

Chi phí marketing gồm những loại hình và cách thức nào cấu thành lên chi phí marketing

Chi phí marketing là những khoản chi trả cho các hoạt động liên quan đến [...]

Trần nợ (debt ceiling) là một khái niệm liên quan đến chính sách tài khóa của một quốc gia

Trần nợ (debt ceiling) là một khái niệm liên quan đến chính sách tài khóa [...]

Nhóm ngân hàng ‘Big 4’ là những ngân hàng nào tại Việt Nam

Nhóm ngân hàng ‘Big 4’ là thuật ngữ dùng để chỉ đến nhóm 4 doanh [...]

Trong kế toán quản trị, ROI có nghĩa là gì? Công thức tính ROI?

ROI là viết tắt của Return on Investment, có nghĩa là tỷ suất hoàn vốn [...]

Dòng tiền là gì? Cách tính dòng tiền trong doanh nghiệp

Dòng tiền là sự chuyển động của tiền vào hoặc ra khỏi một doanh nghiệp, [...]

Trần nợ công là gì? nó có quan trọng trong nền kinh tế không?

Trần nợ công, hay còn gọi là trần mức nợ công (debt ceiling), là một [...]

Tổng biến phí là gì? biến phí có quan trọng không?

Tổng biến phí là tổng số các biến phí trong quá trình sản xuất hoặc [...]

Ước tính tỷ lệ phần trăm chi phí marekting theo từng ngành

Tỷ lệ phần trăm chi phí marketing có thể thay đổi theo từng ngành nghề [...]

Thuật ngữ “critical number” là gì

Trong tài chính và kế toán: "Critical number" thường được sử dụng để chỉ con [...]

Khách hàng có lấy lại được tiền khi ngân hàng bị phá sản hay không?

Nếu ngân hàng bị phá sản tại Việt Nam thì sẽ có những hậu quả [...]

Tổng biến phí là gì ví dụ về tổng biết phí trong doanh nghiệp

Tổng biến phí là tổng số tiền chi trả cho các khoản phí biến đổi [...]

Đòn cân định phí là gì trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Đòn cân định phí là một khái niệm trong quản trị tài chính doanh nghiệp, [...]

Thị trường tiền tệ là gì? một số ví dụ về thị trường tiền tệ

Thị trường liên ngân hàng: Đây là nơi các ngân hàng thương mại giao dịch [...]

Lợi nhuận là gì? Công thức tính lợi nhuận

Lợi nhuận là số tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi [...]

DOL (Degree of Operating Leverage) của một doanh nghiệp là gì?

DOL (Degree of Operating Leverage) là một chỉ số đo mức độ đòn bẩy hoạt [...]

50 công thức tính và phương pháp tính toán mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp, có rất nhiều công thức và phương pháp tính toán khác nhau [...]

Định phí doanh nghiệp là gì? Công thức tính định phí

Công thức tính định phí là một vấn đề quan trọng trong kế toán quản [...]

Thị trường tiền tệ là gì? là nơi mua bán các cặp tiền tệ từ khắp nơi trên thế giới

Thị trường tiền tệ là thị trường trao đổi vốn ngắn hạn như các khoản [...]

Đầu tư siêu lợi nhuận là gì? có nên nghe và tin về mô hình đầu siêu lợi nhuận không.

Đầu tư siêu lợi nhuận là một hình thức đầu tư hứa hẹn mức lãi [...]

Sự vận động của tiền tệ là gì? ví dụ về sự vận động của tiền tệ

Sự vận động của tiền tệ là sự thay đổi giá trị của đơn vị [...]

Tài chính ngân hàng là gì? lương của tài chính ngân hàng khoảng bao nhiêu

Tài chính ngân hàng là một lĩnh vực trong lĩnh vực tài chính chuyên về [...]

Điểm hòa vốn và lợi nhuận khác nhau chỗ nào? Cách tính điểm hòa vốn và Lợi nhuận?

Điểm hòa vốn và lợi nhuận khác nhau chỗ nào như sau: Điểm hòa vốn [...]

Gọi zalo
0937594628