loi-nhuan-rong-va-loi-nhuan-gop

Lợi nhuận ròng (hay còn gọi là lợi nhuận sau thuế) là số tiền thu được sau khi trừ đi tất cả các chi phí và thuế từ doanh thu hoặc tổng thu nhập của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là khoản tiền mà doanh nghiệp kiếm được sau khi trừ đi các chi phí vận hành, chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí bán hàng, chi phí tiếp thị, chi phí tài chính, và các khoản thuế phải nộp.

Lợi nhuận ròng thường được xem là chỉ số quan trọng để đo lường hiệu quả kinh doanh của một doanh nghiệp. Nếu lợi nhuận ròng tăng, có thể cho thấy doanh nghiệp đang hoạt động tốt và có khả năng sinh lời. Ngược lại, nếu lợi nhuận ròng giảm hoặc âm (doanh nghiệp ghi nhận lỗ), có thể chỉ ra rằng doanh nghiệp đang gặp khó khăn hoặc không hoạt động hiệu quả.

Lợi nhuận ròng cũng có thể được sử dụng để trả cổ tức cho cổ đông, tái đầu tư vào doanh nghiệp để phát triển, hoặc để tăng cường dự trữ tiền mặt của công ty.

Để tính lợi nhuận ròng của một doanh nghiệp, bạn cần trừ đi tất cả các chi phí và thuế từ doanh thu hoặc tổng thu nhập. Dưới đây là công thức tính lợi nhuận ròng:

Lợi nhuận ròng = Doanh thu (hoặc tổng thu nhập) – Chi phí vận hành – Chi phí sản xuất – Chi phí quản lý – Chi phí bán hàng – Chi phí tiếp thị – Chi phí tài chính – Thuế

Trong công thức trên, các thành phần có thể được thể hiện như sau:

Doanh thu: Tổng số tiền thu được từ bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

Chi phí vận hành: Bao gồm các chi phí phát sinh trong quá trình vận hành hàng ngày của doanh nghiệp, chẳng hạn như chi phí nhân viên, chi phí thuê mặt bằng, chi phí điện nước, chi phí vận chuyển, và các chi phí khác liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Chi phí sản xuất: Là chi phí liên quan đến quá trình sản xuất hàng hoặc cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp, bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí lao động trực tiếp, chi phí máy móc thiết bị, và các chi phí khác liên quan đến quá trình sản xuất.

Chi phí quản lý: Bao gồm các chi phí liên quan đến quản lý và hoạt động của bộ phận quản lý của doanh nghiệp, chẳng hạn như lương của các quản lý cấp cao, chi phí văn phòng, chi phí đào tạo nhân viên quản lý, và các chi phí khác.

Chi phí bán hàng: Là chi phí liên quan đến quá trình tiếp thị và bán hàng của doanh nghiệp, bao gồm chi phí quảng cáo, chi phí tiếp thị, chi phí phân phối sản phẩm, và các chi phí khác liên quan đến hoạt động bán hàng.

Chi phí tiếp thị: Là chi phí liên quan đến các hoạt động tiếp thị và quảng cáo của doanh nghiệp, chẳng hạn như chi phí quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, chi phí xây dựng thương hiệu, chi phí nghiên cứu thị trường, và các chi phí khác.

Chi phí tài chính: Bao gồm các chi phí liên quan đến việc tài trợ hoặc vay vốn của doanh nghiệp, chẳng hạn như lãi suất trên khoản vay, phí dịch vụ ngân hàng, chi phí vốn chủ sở hữu, và các chi phí khác liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

Thuế: Đây là khoản tiền phải nộp cho các cơ quan thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu và các loại thuế khác theo quy định của quốc gia.

Bằng cách trừ các thành phần chi phí và thuế từ doanh thu hoặc tổng thu nhập, bạn sẽ thu được lợi nhuận ròng, tức là số tiền mà doanh nghiệp kiếm được sau khi trừ đi tất cả các chi phí và thuế. Lợi nhuận ròng có thể được sử dụng để đánh giá hiệu suất kinh doanh của một doanh nghiệp và đo lường khả năng sinh lời của nó.

Chúng ta hãy xem một ví dụ về cách tính lợi nhuận ròng của một doanh nghiệp.

Giả sử một công ty sản xuất và bán hàng hóa. Trong một năm, công ty này có các thông số sau:

 • Doanh thu: 1.000.000 đơn vị tiền tệ (VND)
 • Chi phí vận hành: 300.000 VND
 • Chi phí sản xuất: 400.000 VND
 • Chi phí quản lý: 100.000 VND
 • Chi phí bán hàng: 150.000 VND
 • Chi phí tiếp thị: 50.000 VND
 • Chi phí tài chính: 50.000 VND
 • Thuế: 100.000 VND

Để tính lợi nhuận ròng của công ty này, ta sử dụng công thức:

Lợi nhuận ròng = Doanh thu – Chi phí vận hành – Chi phí sản xuất – Chi phí quản lý – Chi phí bán hàng – Chi phí tiếp thị – Chi phí tài chính – Thuế

Thay thế các giá trị vào công thức:

Lợi nhuận ròng = 1.000.000 VND – 300.000 VND – 400.000 VND – 100.000 VND – 150.000 VND – 50.000 VND – 50.000 VND – 100.000 VND

Lợi nhuận ròng = 150.000 VND

Doanh nghiệp trong ví dụ này có lợi nhuận ròng là 150.000 VND sau khi trừ đi tất cả các chi phí và thuế từ doanh thu.

Tỷ suất lợi nhuận ròng (net profit margin) là một chỉ số thể hiện phần trăm lợi nhuận ròng so với doanh thu. Đây là một công cụ quan trọng để đánh giá khả năng sinh lời và hiệu suất tài chính của một doanh nghiệp. Công thức tính tỷ suất lợi nhuận ròng như sau:

Tỷ suất lợi nhuận ròng = (Lợi nhuận ròng / Doanh thu) x 100

Trong đó:

Lợi nhuận ròng là số tiền lợi nhuận sau khi trừ đi tất cả các chi phí và thuế từ doanh thu.

Doanh thu là tổng số tiền thu được từ bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.

Ví dụ, nếu một công ty có lợi nhuận ròng là 150.000 VND và doanh thu là 1.000.000 VND, ta có thể tính tỷ suất lợi nhuận ròng như sau:

Tỷ suất lợi nhuận ròng = (150.000 VND / 1.000.000 VND) x 100 = 15%

Trong ví dụ này, tỷ suất lợi nhuận ròng của công ty là 15%. Điều này có nghĩa là 15% của doanh thu đã chuyển thành lợi nhuận ròng sau khi trừ đi tất cả các chi phí và thuế. Tỷ suất lợi nhuận ròng càng cao, tức là công ty có khả năng tạo ra lợi nhuận ròng lớn từ hoạt động kinh doanh của mình.

Lợi nhuận gộp (hay còn được gọi là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh) là số tiền thu được sau khi trừ đi chi phí sản xuất hàng hoặc cung cấp dịch vụ từ doanh thu. Đây là khoản tiền mà doanh nghiệp kiếm được từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ trước khi trừ các chi phí khác như chi phí vận hành, chi phí quản lý, chi phí bán hàng và chi phí tài chính.

Công thức tính lợi nhuận gộp như sau:

Lợi nhuận gộp = Doanh thu – Chi phí sản xuất (hoặc chi phí hàng hoá bán ra)

Trong đó:

Doanh thu: Tổng số tiền thu được từ bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định.

Chi phí sản xuất: Chi phí liên quan đến quá trình sản xuất hàng hoặc cung cấp dịch vụ, bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí lao động trực tiếp, chi phí máy móc thiết bị và các chi phí khác liên quan đến quá trình sản xuất.

Lợi nhuận gộp thường được sử dụng để đánh giá khả năng sinh lời từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp và đo lường hiệu suất sản xuất và quản lý chi phí. Nó cho biết tỷ lệ lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được từ việc sản xuất hàng hoặc cung cấp dịch vụ trước khi tính đến các chi phí khác.

Chúng ta hãy xem một ví dụ để hiểu rõ hơn về lợi nhuận gộp.

Giả sử một công ty sản xuất và bán sản phẩm A. Trong một năm, công ty này có các thông số sau:

Doanh thu từ bán sản phẩm A: 1.000.000 đơn vị tiền tệ (VND)

Chi phí sản xuất sản phẩm A: 600.000 VND

Để tính lợi nhuận gộp của công ty này, ta sử dụng công thức:

Lợi nhuận gộp = Doanh thu – Chi phí sản xuất

Thay thế các giá trị vào công thức:

Lợi nhuận gộp = 1.000.000 VND – 600.000 VND

Lợi nhuận gộp = 400.000 VND

Trong ví dụ này, công ty có lợi nhuận gộp là 400.000 VND từ việc bán sản phẩm A sau khi trừ đi chi phí sản xuất. Đây là lợi nhuận mà công ty thu được từ hoạt động sản xuất và bán sản phẩm cốt lõi của mình trước khi tính đến các chi phí khác như chi phí vận hành, chi phí quản lý và chi phí tài chính.

Tỷ suất lợi nhuận gộp (gross profit margin) là một chỉ số thể hiện phần trăm lợi nhuận gộp so với doanh thu. Đây là một công cụ quan trọng để đánh giá hiệu suất kinh doanh và khả năng sinh lời của một doanh nghiệp. Công thức tính tỷ suất lợi nhuận gộp như sau:

Tỷ suất lợi nhuận gộp = (Lợi nhuận gộp / Doanh thu) x 100

Trong đó:

Lợi nhuận gộp là số tiền lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí sản xuất.

Doanh thu là tổng số tiền thu được từ bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ.

Ví dụ, nếu một công ty có lợi nhuận gộp là 400.000 VND và doanh thu là 1.000.000 VND, ta có thể tính tỷ suất lợi nhuận gộp như sau:

Tỷ suất lợi nhuận gộp = (400.000 VND / 1.000.000 VND) x 100 = 40%

Trong ví dụ này, tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty là 40%. Điều này có nghĩa là 40% của doanh thu đã được chuyển thành lợi nhuận gộp sau khi trừ đi chi phí sản xuất. Tỷ suất lợi nhuận gộp càng cao, tức là công ty có khả năng tạo ra lợi nhuận gộp lớn từ hoạt động sản xuất và bán hàng của mình.

Lợi nhuận ròng (net profit) và lợi nhuận gộp (gross profit) là hai khái niệm khác nhau trong phân tích tài chính của một doanh nghiệp. Dưới đây là sự khác biệt giữa chúng:

Lợi nhuận gộp:

 • Lợi nhuận gộp là lợi nhuận thu được từ hoạt động sản xuất và bán hàng của doanh nghiệp.
 • Nó được tính bằng cách trừ chi phí sản xuất từ doanh thu.
 • Chi phí sản xuất bao gồm các chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất hoặc cung cấp hàng hoá, bao gồm cả chi phí nguyên vật liệu, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất khác.
 • Lợi nhuận gộp thường được xem là lợi nhuận cốt lõi từ hoạt động kinh doanh.

Lợi nhuận ròng:

 • Lợi nhuận ròng là lợi nhuận thu được sau khi trừ đi tất cả các chi phí (bao gồm cả chi phí không liên quan đến hoạt động sản xuất) và thuế từ doanh thu.
 • Nó bao gồm cả các khoản thu lãi từ hoạt động đầu tư, các chi phí hành chính và bán hàng, chi phí tài chính và thuế.
 • Lợi nhuận ròng thể hiện lợi nhuận cuối cùng mà doanh nghiệp kiếm được sau khi trừ đi tất cả các khoản chi phí và thuế từ hoạt động kinh doanh.

Vì vậy, lợi nhuận gộp tập trung vào lợi nhuận từ hoạt động sản xuất và bán hàng, trong khi lợi nhuận ròng bao gồm cả các yếu tố khác như chi phí hành chính, chi phí tài chính và thuế. Lợi nhuận ròng thể hiện lợi nhuận cuối cùng sau khi trừ đi tất cả các chi phí và thuế, trong khi lợi nhuận gộp chỉ tập trung vào lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH

Dòng tiền là gì?

Thuật ngữ "dòng tiền" thường được sử dụng để mô tả luồng tiền mà một [...]

Cung cấp các công cụ và mô hình đánh giá rủi ro đầu tư bất động sản

Cung cấp các công cụ và mô hình đánh giá rủi ro đầu tư bất [...]

Dòng tiền và Nguồn tiền là gì trong tài chính kinh doanh

Dòng tiền (cash flow) và nguồn tiền (source of funds) là hai khái niệm liên [...]

High Demand là gì

High demand là một thuật ngữ kinh tế dùng để chỉ tình trạng khi có [...]

Hiệu ứng tâm lý “outliner” trong đầu tư là gì?

Hiệu ứng “outliner” trong đầu tư là một hiện tượng tâm lý khi người đầu [...]

Purchase Order(PO) là gì khác Invoic ở điểm nào

PO là chữ viết tắt của Purchase Order, có nghĩa là đơn đặt hàng. PO [...]

Công thức đòn bẩy? ứng dụng trong cơ học, vật lý, tài chính, đầu tư

Công thức đòn bẩy có nhiều ứng dụng trong cơ học, vật lý, tài chính, [...]

DCF là viết tắt của “Discounted Cash Flow” (Dòng tiền chiết khấu) dùng để định giá công ty

DCF là viết tắt của "Discounted Cash Flow" (Dòng tiền chiết khấu), một phương pháp [...]

ROI là gì trong tài chính? có nghĩa là “Lợi nhuận đầu tư”

"ROI" là viết tắt của "Return on Investment" trong tiếng Anh, có nghĩa là "Lợi [...]

Các loại đòn bẩy phổ biến trong hoạt động kinh doanh

Trong kinh doanh, đòn bẩy là một khái niệm để chỉ việc sử dụng một [...]

Phi tài chính là gì? phân biệt doanh nghiệp tài chính và phi tài chính

Phi tài chính là các vật thể có trong việc sử dụng các thực thể [...]

Công thức đòn bẩy kinh doanh đo lường mức độ sử dụng tài sản và vốn

Công thức đòn bẩy kinh doanh được sử dụng để đo lường mức độ sử [...]

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng khác gì với lợi nhuận gộp? Cách tính

Lợi nhuận ròng là gì? Lợi nhuận ròng khác gì với lợi nhuận gộp? là [...]

Tài chính cá nhân và cách quản lý tài chính cá nhân hiệu quả

Tài chính cá nhân là việc quản lý tài chính mà mỗi cá nhân hoặc [...]

Nguyên nhân của xuy thoái kinh tế là gì? Các biện pháp để ngăn chặn xuy thoái kinh tế?

Xuy thoái kinh tế là sự giảm sút hoạt động kinh tế tại một quốc [...]

Chỉ số VIX là viết tắt của Volatility Index, hay Chỉ số Biến động thị trường

Chỉ số VIX là viết tắt của Volatility Index, hay Chỉ số Biến động thị [...]

Chỉ số PMI (Purchasing Managers’ Index) là gì, Chỉ số PMI trong kinh tế có quan trọng không

PMI là viết tắt của Purchasing Managers' Index, hay Chỉ số Quản lý Mua hàng [...]

Tại sao giá trị của tiền lại thay đổi theo thời gian?

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh [...]

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng như lãi suất, lạm phát và rủi ro

Giá trị của tiền thay đổi theo thời gian vì có nhiều yếu tố ảnh [...]

Quy tắc 69 và Quy tắc 72 trong tài chính là gì

Quy tắc 72 là một cách đơn giản để tính toán thời gian cần thiết [...]

Giá trị của tiền là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học

Giá trị của tiền là một khái niệm quan trọng trong kinh tế học. giá [...]

Tìm hiểu khái niệm lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán

Lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận kế toán là hai khái niệm liên quan [...]

Độ biến động trong hoạt động kinh doanh là mức độ ảnh hưởng của kết cấu chi phí kinh doanh

Độ biến động trong hoạt động kinh doanh là mức độ ảnh hưởng của kết [...]

Lãi suất và sự ảnh hưởng của lãi suất đến thị trường bất động sản

Thực tế là việc tăng lãi suất là một công cụ trong chính sách tiền [...]

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản

Tìm hiểu về mối quan hệ giữa lãi suất và giá bất động sản Thật [...]

Các chỉ số cần theo dõi khi đầu tư, đầu cơ bất động sản các nhân

Khi tiến hành đầu tư hoặc đầu cơ bất động sản cá nhân, việc theo [...]

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản

Lãi suất liên ngân hàng có thể ảnh hưởng đến thị trường bất động sản [...]

Các chỉ số cần lưu ý khi vay tiền để đầu tư kinh doanh bất động sản.

Tổng kết, khi vay tiền để đầu tư/kinh doanh bất động sản, quan tâm đến [...]

Chi phí marketing gồm những loại hình và cách thức nào cấu thành lên chi phí marketing

Chi phí marketing là những khoản chi trả cho các hoạt động liên quan đến [...]

Trần nợ (debt ceiling) là một khái niệm liên quan đến chính sách tài khóa của một quốc gia

Trần nợ (debt ceiling) là một khái niệm liên quan đến chính sách tài khóa [...]

Nhóm ngân hàng ‘Big 4’ là những ngân hàng nào tại Việt Nam

Nhóm ngân hàng ‘Big 4’ là thuật ngữ dùng để chỉ đến nhóm 4 doanh [...]

Trong kế toán quản trị, ROI có nghĩa là gì? Công thức tính ROI?

ROI là viết tắt của Return on Investment, có nghĩa là tỷ suất hoàn vốn [...]

Dòng tiền là gì? Cách tính dòng tiền trong doanh nghiệp

Dòng tiền là sự chuyển động của tiền vào hoặc ra khỏi một doanh nghiệp, [...]

Trần nợ công là gì? nó có quan trọng trong nền kinh tế không?

Trần nợ công, hay còn gọi là trần mức nợ công (debt ceiling), là một [...]

Tổng biến phí là gì? biến phí có quan trọng không?

Tổng biến phí là tổng số các biến phí trong quá trình sản xuất hoặc [...]

Ước tính tỷ lệ phần trăm chi phí marekting theo từng ngành

Tỷ lệ phần trăm chi phí marketing có thể thay đổi theo từng ngành nghề [...]

Thuật ngữ “critical number” là gì

Trong tài chính và kế toán: "Critical number" thường được sử dụng để chỉ con [...]

Khách hàng có lấy lại được tiền khi ngân hàng bị phá sản hay không?

Nếu ngân hàng bị phá sản tại Việt Nam thì sẽ có những hậu quả [...]

Tổng biến phí là gì ví dụ về tổng biết phí trong doanh nghiệp

Tổng biến phí là tổng số tiền chi trả cho các khoản phí biến đổi [...]

Đòn cân định phí là gì trong quản trị tài chính doanh nghiệp

Đòn cân định phí là một khái niệm trong quản trị tài chính doanh nghiệp, [...]

Thị trường tiền tệ là gì? một số ví dụ về thị trường tiền tệ

Thị trường liên ngân hàng: Đây là nơi các ngân hàng thương mại giao dịch [...]

Lợi nhuận là gì? Công thức tính lợi nhuận

Lợi nhuận là số tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi [...]

DOL (Degree of Operating Leverage) của một doanh nghiệp là gì?

DOL (Degree of Operating Leverage) là một chỉ số đo mức độ đòn bẩy hoạt [...]

50 công thức tính và phương pháp tính toán mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp, có rất nhiều công thức và phương pháp tính toán khác nhau [...]

Định phí doanh nghiệp là gì? Công thức tính định phí

Công thức tính định phí là một vấn đề quan trọng trong kế toán quản [...]

Thị trường tiền tệ là gì? là nơi mua bán các cặp tiền tệ từ khắp nơi trên thế giới

Thị trường tiền tệ là thị trường trao đổi vốn ngắn hạn như các khoản [...]

Đầu tư siêu lợi nhuận là gì? có nên nghe và tin về mô hình đầu siêu lợi nhuận không.

Đầu tư siêu lợi nhuận là một hình thức đầu tư hứa hẹn mức lãi [...]

Sự vận động của tiền tệ là gì? ví dụ về sự vận động của tiền tệ

Sự vận động của tiền tệ là sự thay đổi giá trị của đơn vị [...]

Tài chính ngân hàng là gì? lương của tài chính ngân hàng khoảng bao nhiêu

Tài chính ngân hàng là một lĩnh vực trong lĩnh vực tài chính chuyên về [...]

Điểm hòa vốn và lợi nhuận khác nhau chỗ nào? Cách tính điểm hòa vốn và Lợi nhuận?

Điểm hòa vốn và lợi nhuận khác nhau chỗ nào như sau: Điểm hòa vốn [...]

Gọi zalo
0937594628